പോർട്ടബിൾ ഫ്രാക്ഷണൽ rf മൈക്രോ സൂചി mchine NBW-FR200